Przychodnia Biopsji Cienkoigłowej

BAC (Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa)

 

  Przychodnia czynna w dniach:

od poniedziałku do piątku

w godzinach  830 - 1230 

 

PRZYCHODNIA BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ ODWIESZA DZIAŁALNOŚĆ

 

Szanowni Pacjenci

Wznowiliśmy działalność przychodni biopsji cienkoigłowej w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii SUM w Katowicach

Z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązuje wcześniejsze umówienie się na wizytę w sekretariacie Zakładu

telefon : 32 25 25 642 lub 32 20 88 352

 

Mając na względzie Pańswa i nasze bezpieczeństwo prosimy o punktualne przybycie do przychodni w masce zasłaniającej nos i twarz.

Po przybyciu dokonamy pomiaru temperatury ciała, zdezynfekujemy ręce i wypełnicie Państwo ankietę sanitarno-epidemiologiczną.

 

Jeżeli w przeciągu ostatnich kilku dni wystąpiły u Państwa takie objawy jak : gorączka, kaszel, katar, duszność,

byli lub są Pańswo objęci kawrantanną,

mieli Pańswo bliski kontakt (pokrewieństwo, wspólne zamieszkiwanie) z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2,

pracujecie Państwo w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczone są osoby zakażone SARS-CoV-2,

podróżowaliście Państwo w ciągu ostatnich 2 tygodni w obszary o utrzymującej się wysokiej transmisji SARS-CoV-2

prosimy o zgłoszenie tego faku w trakcie telefonicznej rejestracji celem przeprowadzenia konsultacji z lekarzem. 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy po kontrolną USG biopsję aspiracyją cienkoigłową celowaną (BACC)  następujących narządów:
 • tarczycy,
 • sutka,
 • obwodowych węzłów chłonnych,
 • ślinianek,
 • guzów tkanek miękkich (położonych powierzchownie)

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest rodzajem badania cytologicznego i ma na celu pobranie materiału komórkowego z tkanki. Nakłucia dokonuje się igłą o średnicy do 0,7 mm, której tor jest kierowany po kontrolą obrazu USG. Po wykonaniu rozmazów i ich zabarwieniu przeprowadzane jest badanie mikroskopowe. Pobrane rozmazy są badane przez lekarza patomorfologa specjalizującego się w cytodiagnostyce. W Przychodni Biopsji Cienkoigłowej Katedry i Zakładu Patomorfologii SUM rutynowo podczas zabiegu biopsji dokonujemy powierzchownego znieczulenia skóry w miejscu nakłucia – nieznaczne dolegliwości bólowe są porównywalne z tradycyjną iniekcją (np. jak podczas szczepienia). Z dużą skutecznością lekarz cytolog jest w stanie odróżnić zmiany o charakterze łagodnym od złośliwych, a dzięki prostej metodzie barwienia wynik może być odczytywany w ciągu bardzo krótkiego czasu. Badanie (pobranie materiału komórkowego i utrwalenie) trwa kilka minut. Zaletą tej metody badania jest możliwość uzyskania materiału do oceny cytologicznej w sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia ogólnego i bez konieczności pobierania wycinka. Po usunięciu igły zakłada badanemu w miejscu wkłucia jałowy opatrunek, który przez kilka minut uciska palcem. Badanie jest uznawane za wysoce bezpieczne, a możliwe powikłania bardzo rzadkie - czasami może wystąpić krwiak w miejscu wkłucia igły. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa nie potwierdzono możliwości rozsiewu i wszczepienia komórek nowotworowych z bioptowanego guza. Przed przystąpieniem do badania Pacjenci proszeni są o podpisanie poniższego oświadczenia w seketariacie przychodni (pok. 200):

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art.13 ust. 1 i 2 RODO oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie
z art. 13 Rozporządzenia RODO[1]:

 • Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 • Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 • Dane osobowe przetwarza się w celu wykonania badania patomorfologicznego na podstawie 9 ust. 2 lit h RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej w tym udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 3 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.
 • Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy i kontrahenci SUM realizujący usługi w szczególności w zakresie wykonywania badania patomorfologicznego oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.
 • Dane będą przechowywane przez okres 20 lat na podstawie art. 29 ust.1 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 4 pkt.1 Rozporządzenia  Ministra zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem wykonania badania patomorfologicznego (art.3 ust.7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii). Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie badania patomorfologicznego..
 • W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 • Pobrany materiał oraz wydana na jego podstawie opinia mogą być dalej przetwarzane w formie zanonimizowanej w celach naukowych lub dydaktycznych.

 

[1] Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)