TEMATY EGZAMINACYJNE

Syllabus

Zagadnienia w układzie losowym

 • Mechanizm oddziaływania prionów na komórki nerwowe
 • Ostre, przewlekłe i utajone zakażenia wirusowe
 • Charakterystyczne zmiany morfologiczne w komórkach w infekcjach wirusowych
 • Znaczenie bakteriofagów i plazmidów
 • Wspólne cechy Chlamydii, Mykoplazm i Riketsji i przykłady chorób wywoływanych  przez te organizmy
 • Grzybice powierzchowne i głębokie
 • Bariery chroniące gospodarza przed zakażeniami i sposoby ich przełamywania
 • Sposoby szerzenia zakażeń w organizmie
 • Uwalnianie czynników zakaźnych z organizmu
 • Mechanizm uszkodzeń wywołanych przez wirusy
 • Mechanizm uszkodzeń wywołanych przez bakterie
 • Odpowiedź zapalna organizmu na czynniki zakaźne
 • Funkcja astrogleju, oligodendrocytów i mikrogleju
 • Obrzęk mózgu: rodzaje, przyczyny, obraz morfologiczny i powikłania
 • Rodzaje i przyczyny i mechanizm powstawania wklinowań mózgu
 • Wodogłowie – rodzaje i mechanizm powstawania
 • Kategorie chorób naczyniowych mózgu
 • Zawał mózgu – przyczyny, powikłania, obraz morfologiczny
 • Pierwotny krwotok śródmózgowy – przyczyny, obraz morfologiczny, powikłania
 • Krwotok nadtwardówkowy, podtwardówkowy i podpajęczynówkowy – mechanizm powstawania, obraz morfologiczny, powikłania
 • Tętniaki prosowate: morfologia, typowa lokalizacja, choroby predysponujące do ich powstawania
 • Wrodzone wady rozwojowe naczyń mózgowych
 • Urazy mózgowe: okołoporodowe i pozostałe
 • Urazowe uszkodzenia śródmiąższowe mózgu
 • Wady cewy nerwowej
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowych – obraz morfologiczny, lokalizacja
 • Zmian, obraz płynu mózgowo -  rdzeniowego
 • Wirusowe zapalenie opon mózgowych – obraz morfologiczny opon i płynu mózgowo – rdzeniowego
 • Ropień mózgu
 • Gruźlica mózgu i opon mózgowych
 • Toksoplazmoza – etiologia, postacie kliniczne
 • Zapalenia wirusowe mózgu  - główne czynniki etiologiczne, obraz morfologiczny
 • Zapalenie mózgu wywołane przez arbowirusy
 • Zapalenie mózgu wywołane HSV
 • Zapalenie mózgu wywołane CMV
 • Wścieklizna
 • Zmiany w układzie nerwowym w przebiegu AIDS
 • Leukoencefalopatia wieloogniskowa postępująca
 • Encefalopatie gąbczaste -  patomechanizm rozwoju zmian, jednostki chorobowe należące do tej grupy chorób, obraz morfologiczny, cechy kliniczne, rokowanie
 • Gwiaździaki – typy, obraz makroskopowy, obraz mikroskopowy
 • Glejak wielopostaciowy
 • Skąpodrzewiaki  - typy, obraz makroskopowy, obraz mikroskopowy
 • Wyściółczaki - typy, obraz makroskopowy, obraz mikroskopowy
 • Prymitywne nowotwory neuroepitelialne
 • Nowotwory komórek zwojowych
 • Nerwiak objawy kliniczne, lokalizacja, typy
 • Rdzeniak
 • Pierwotne chłoniaki o.u.n.
 • Naczyniak krwionośny zarodkowy
 • Oponiaki - typy, obraz makroskopowy, obraz mikroskopowy
 • Nowotwory przerzutowe w o.u.n.
 • Stwardnienie rozsiane: patogeneza choroby, zmiany morfologiczne i przebieg kliniczny
 • Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia
 • Chorobie Alzheimera – patomechanizm, obraz makro – i mikroskopowy, główne objawy kliniczne
 • Parkinsonizm: przyczyny, zmiany morfologiczne, charakterystyczne objawy kliniczne
 • Choroba Huntingtona: przyczyna, zmiany morfologiczne, objawy kliniczne
 • Choroby neuronów ruchowych
 • Zwyrodnienie aksonalne
 • Demielinizacja odcinkowa
 • Zespół Guillaina-Barrego
 • Nerwiak osłonowy
 • Nerwiakowłókniaki
 • Złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych
 • Rodzaje odpowiedzi adaptacyjnej komórek i tkanek
 • Rodzaje śmierci komórki
 • Przyczyny uszkodzeń komórek
 • Biochemiczne mechanizmy uszkodzenia komórki
 • Uszkodzenie komórek wywołane niedotlenieniem i niedokrwieniem, niedokrwieniem i reperfuzją, wywołane przez wolne rodniki
 • Przyczyny i podział zaników
 • Przerost: definicja, przyczyny, rodzaje, przykłady, konsekwencje
 • Rozrost: definicja, przyczyny, przykłady, konsekwencje
 • Metaplazja: definicja, przyczyny, przykłady, znaczenie
 • Rodzaje subkomórkowej odpowiedzi na uszkodzenie
 • Heterofagocytoza i autofagocytoza
 • Sposoby gromadzenia substancji wewnątrz komórek
 • Stłuszczenie: definicja, najczęstsza lokalizacja, konsekwencje
 • Stłuszczenie wątroby: przyczyny, patomechanizm zmian, obraz morfologiczny makro – i mikroskopowy
 • Gromadzenie wewnątrzkomórkowe cholesterolu i estrów cholesterolu
 • Wewnątrzkomórkowe gromadzenie białek
 • Wewnątrzkomórkowe gromadzenie glikogenu
 • Gromadzenie barwników w komórkach i tkankach
 • Wapnienie patologiczne: podział, przyczyny, lokalizacja
 • Mechanizmy nieodwracalnego uszkodzenia komórki
 • Mechanizmy odwracalnego uszkodzenia komórki
 • Martwica: definicja, podział, przykłady
 • Martwica skrzepowa – patogeneza, przykłady
 • Martwica rozpływna – patogeneza, przykłady
 • Martwica serowata  - patogeneza, przykłady
 • Zgorzel – rodzaje, obraz morfologiczny
 • Martwica Balsera
 • Porównanie cech martwicy skrzepowej i apoptozy
 • Apoptoza: definicja, przykłady, mechanizmy, zmiany morfologiczne w komórkach
 • Mechanizmy starzenia się komórek
 • Skutki zdrowotne wywoływane przez najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
 • Typy uszkodzeń płuc w zależności od rodzaju zanieczyszczeń powietrza.
 • Skutki zdrowotne wywoływane zanieczyszczeniami przemysłowymi w miejscu pracy.
 • Skutki zdrowotne wywoływane przez toksyczne i rakotwórcze metale.
 • Pylice - definicja, patogeneza, podział.
 • Pylicy węglowa  - patogeneza, morfologia, podział i przebieg kliniczny.
 • Postępujące masywne włóknienie płuc – definicja, obraz patomorfologiczny, przebieg kliniczny.
 • Zespół Caplana – definicja, obraz patomorfologiczny, przebieg kliniczny.
 • Pylica krzemowa – definicja, postacie, morfologia, patogeneza i przebieg kliniczny.
 • Pylica azbestowa – definicja, postacie, morfologia, patogeneza i przebieg kliniczny.
 • Skutki zdrowotne palenia tytoniu, mechanizm działania składników dymu tytoniowego, bierne palenie tytoniu.
 • Uszkodzenie chemiczne – patomechanizm, parametry opisujące.
 • Uszkodzenia narządowe wywołane przez egzogenne estrogeny.
 • Szkodliwości zdrowotne spowodowane stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych.
 • Szkodliwości zdrowotne spowodowane stosowaniem niesteroidowych leków przeciw zapalnych (pochodnych kwasu acetylosalicowego).
 • Zatrucie ołowiem - obraz morfologiczny, patogeneza i obraz kliniczny.
 • Zatrucie tlenkiem węgla - obraz morfologiczny, patogeneza i obraz kliniczny.
 • Zatrucie etanolem - obraz morfologiczny, patogeneza i obraz kliniczny.
 • Przewlekłego zatrucie alkoholowego - obraz morfologiczny, patogeneza i  obraz kliniczny.
 • Otyłość – definicja, typy, patomechanizm, wskaźniki monitorujące stopień zaawansowania choroby.
 • Zmiany narządowe w otyłości.
 • Wpływ diety na rozwój nowotworów.
 • Nowotwór – definicja, nazewnictwo, podział, przykłady.
 • Nowotwory łagodne – definicja, nazewnictwo, podział, przykłady.
 • Nowotwory złośliwe – definicja, nazewnictwo, podział, przykłady.
 • Charakterystyka morfologiczna i kliniczna nowotworów łagodnych.
 • Charakterystyka morfologiczna i kliniczna nowotworów złośliwych.
 • Częstość występowania nowotworów w zależności od płci.
 • Częstość występowania nowotworów w zależności od wieku.
 • Czynniki geograficzne i środowiskowe występowania nowotworów.
 • Wrodzone zespoły nowotworowe (dziedziczone autosomalnie dominująco) – definicja, przykłady.
 • Nowotwory rodzinne – definicja, przykłady.
 • Zespoły defektu naprawy DNA – definicja, przykłady.
 • Nabyte zaburzenia (stany) przednowotworowe – definicja, przykłady.
 • Molekularne podstawy kancerogenezy.
 • Szlak β-kateniny na przykładzie gruczolakowatej polipowatości jelita grubego.
 • Rolę genu TP-53 w kancerogenezie.
 • Kinetyka rozrostu nowotworów.
 • Mechanizmy i szlaki naciekania oraz przerzutowania nowotworów.
 • Rola angiogenzy w rozwoju nowotworów.
 • Naciekanie macierzy pozakomórkowej - etapy, czynniki warunkujące.
 • Rola rozsiewu naczyniowego w powstawaniu ognisk przerzutowych nowotworu.
 • Niestabilność genomu warunkiem złośliwości nowotworu.
 • Molekularne podstawy kancerogenezy wieloetapowej.
 • Progresja nowotworu i jego heterogenność – definicja, patomechanizm, przykłady.
 • Zmiany kariotypowe w nowotworach – typy, przykłady.
 • Kancerogeny chemiczne – mechanizm działania, etapy, podział, przykłady.
 • Kancerogeneza wywołana czynnikami promieniotwórczymi – mechanizm działania, podział, przykłady.
 • Onkogeneza wirusowa i bakteryjna - mechanizm działania, podział, przykłady.
 • Odporność przeciwnowotworowa organizmu - mechanizmy działania, podział, przykłady.
 • Kliniczne cechy nowotworu - wpływ nowotworu na organizm gospodarza.
 • Zespoły paraneoplastyczne – definicja, podział, przykłady.
 • Stopniowanie kliniczne i patologiczne nowotworów (staging, grading, system TNM).
 • Metody morfologiczne stosowane w diagnostyce nowotworów – podział, przykłady.
 • Diagnostyka molekularna w diagnostyce nowotworów.
 • Niedodma płuc – definicja i przyczyny
 • Astma zewnątrzpochodna – patogeneza i przebieg kliniczny
 • Astma wewnątrzpochodna – patogeneza i przebieg kliniczny
 • Prawidłowe funkcjonowanie komórek śródbłonka naczyń.
 • Wrodzone zaburzenia rozwojowe naczyń.
 • Typy stwardnienia ścian tętnic.
 • Miażdżyca- etapy rozwoju i budowa blaszki miażdżycowej.
 • Czynniki ryzyka i epidemiologia miażdżycy.
 • Nadciśnienie tętnicze definicja, podział, patogeneza.
 • Mechanizmy nadciśnienia samoistnego.
 • Zmiany patologiczne naczyń w nadciśnieniu.
 • Tętniaki – definicja, podział, morfologia.
 • Tętniaki aorty brzusznej- morfologia i patogeneza.
 • Tętniaki kiłowe.
 • Tętniak rozwarstwiający aorty- morfologia i patogeneza.
 • Klasyfikacja patogenetyczna zapaleń naczyń.
 • Zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnic.
 • Zapalenie tętnic Takayasu.
 • Guzkowe zapalenie tętnic.
 • Choroba Kawasaki.
 • Choroba Buergera.
 • Zakaźne zapalenia tetnic.
 • Choroba Raynauda.
 • Żylaki- morfologia i przebieg kliniczny.
 • Zakrzepowe zapalenie żył i zakrzepica żylna.
 • Zespół żyły głównej górnej i dolnej.
 • Zapalenia naczyń chłonnych i obrzęk chłonny.
 • Klasyfikacja nowotworów pochodzenia naczyniowego.
 • Naczyniak krwionośny- morfologia i typy.
 • Naczyniak limfatyczny- morfologia i typy.
 • Kłębczak.
 • Poszerzenia naczyń:  znamię płomienne, naczyniak pająkowaty, choroba\
 • Oslera-Webera-Rendu- morfologia zmian.
 • Angiomatosis bacillaris.
 • Mięsak Kaposiego.
 • Hemangioendothelioma.
 • Angiosarcoma.
 • Obłoniak.
 • Zapalenie sromu.
 • Nienowotworowe zaburzenia nabłonkowe sromu- podział, morfologia.
 • VIN I, II, III i rak sromu- definicja i morfologia zmian.
 • Przyczyny zapaleń pochwy.
 • Zapalenia szyjki macicy-przyczyny i morfologia.
 • Wewnątrznabłonkowe nowotworzenie w szyjce macicy (CIN I, II, III) –
 • definicja, epidemiologia, czynniki ryzyka i patogeneza.
 • Rak inwazyjny szyjki macicy- typy histologiczne, przebieg kliniczny.
 • Przyczyny zapaleń endometrium.
 • Endometrioza i adenomyosis.
 • Przyczyny patologicznych krwawień z macicy.
 • Rozrosty endometrium- przyczyny i podział.
 • Polipy endometrium- budowa i znaczenie kliniczne.
 • Mięśniaki trzonu macicy - morfologia, występowanie, podział, znaczenie kliniczne.
 • Epidemiologia i patogeneza raka trzonu macicy.
 • Morfologia , przebieg kliniczny i rokowanie w raku trzonu macicy.
 • Zapalenia jajowodu- czynniki etiologiczne.
 • Torbiele jajników.
 • Zespół wielotorbielowatych jajników.
 • Podział nowotworów jajnika.
 • Czynniki ryzyka wystąpienia nowotworów złośliwych jajnika.
 • Nowotwory nabłonkowo- podścieliskowe jajnika- podział.
 • Nowotwory surowicze, śluzowe i endometrioidalne jajnika.
 • Guz Brennera.
 • Nowotwory germinalne jajnika- podział.
 • Potworniaki jajnika- podział, morfologia.
 • Nowotwory wywodzące się ze sznurów płciowych- podział.
 • Folliculoma.
 • Guz z komórek Sertoliego i Leydiga.
 • Zapalenia i zakażenia łożyska.
 • Ciąża ektopowa.
 • Zaśniad groniasty całkowity – przyczyna, cechy morfologiczne
 • Zaśniad groniasty częściowy – przyczyna, cechy morfologiczne
 • Zaśniad inwazyjny.
 • Choriocarcinoma - podział
 • Stan przedrzucawkowy i rzucawka (zatrucie ciążowe).
 • Zmiany włóknisto- torbielowate sutka- podział.
 • Torbiele i zwłóknienie sutka.
 • Rozrost nabłonkowy sutka.
 • Gruczolistość stwardniejąca sutka.
 • Związek pomiędzy zmianami włóknisto- torbielowatymi a rakiem piersi.
 • Zapalenia sutka- podział, morfologia.
 • Nowotwory piersi- podział.
 • Gruczolakowłókniak - objawy kliniczne, morfologia
 • Guz liściasty sutka.
 • Brodawczak wewnątrzprzewodowy sutka.
 • Epidemiologia i czynniki ryzyka raka sutka.
 • Czynniki genetyczne związane ze wzrostem ryzyka zachorowania na raka sutka.
 • Rak sutka in situ- definicja, podział.
 • Choroba  Pageta sutka.
 • Rak inwazyjny sutka- definicja, podział.
 • Rak przewodowy naciekający sutka.
 • Rak zrazikowy naciekający sutka.
 • Rzdkie postacie raka sutka.
 • Objawy kliniczne, przebieg i rokowanie w raku sutka.
 • Ginekomastia i rak sutka u mężczyzn.
 • Rozedma płuc – definicja i typy rozedmy
 • Patogeneza rozedmy płuc
 • Obraz kliniczny i zmiany związane z rozedmą płuc
 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli – patogeneza, obraz morfologiczny i kliniczny
 • Rozstrzenie oskrzeli – patogeneza, morfologia i przebieg kliniczny
 • Ostre restrykcyjne choroby płuc – patogeneza, morfologia i przebieg kliniczny
 • Przewlekle restrykcyjne choroby płuc – definicja i przyczyny
 • Idiopatyczne włóknienie płuc
 • Sarkoidoza jako choroba restrykcyjna płuc
 • Sarkoidoza – morfologia i przebieg kliniczny
 • Alergiczne zapalenie płuc
 • Zespół Goodpasture’a
 • Ziarniniak Wegenera – zmiany w układzie oddechowym
 • Zatorowość płucna – morfologia i przebieg kliniczny
 • Nadciśnienie płucne wtórne i pierwotne – przyczyny, morfologia i przebieg kliniczny
 • Zapalenia płuc – podział etiologiczny, morfologiczny
 • Gruźlica płuc – etiologia i patogeneza
 • Gruźlica pierwotna płuc
 • Gruźlica wtórna płuc – morfologia i przebieg kliniczny
 • Zakażenia grzybicze płuc
 • Zapalenie płuc w pneumocytozie i cytomegalii
 • Choroby płuc w zakażeniu HIV
 • Rak płuc – typy histologiczne, etiologia, patogeneza, morfologia, przebieg kliniczny
 • Rakowiak oskrzela
 • Międzybłoniak opłucnej
 • Przyczyny wysiękowego zapalenia opłucnej
 • Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych
 • Nowotwory nosogardła
 • Nowotwory krtani
 • Postacie i powikłania przepuklin rozwoju przełykowego 
 • Żylaki przełyku
 • Histopatologiczne cechy refluksowego zapalenia przełyku
 • Przełyk Barretta – histopatologiczne cechy, powikłania
 • Czynniki ryzyka rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku
 • Prekursory raka gruczołowego przełyku
 • Przyczyny ostrego zapalenia żołądka
 • Czynniki sprzyjające i przeciwdziałające powstawania wrzodu trawiennego żołądka
 • Mechanizmy działania Helicobacter pylori na błonę śluzową żołądka
 • Przyczyny ostrego zapalenia żołądka
 • Polipy żołądka
 • Czynniki ryzyka w raku żołądka
 • Rak wczesny żołądka
 • Typy morfologiczne raka żołądka – podział Laurena
 • Typy histopatologiczne raka żołądka – podział WHO
 • Typy makroskopowe raka żołądka
 • Powikłania raka żołądka
 • Choroba Hirschsprunga
 • Anomalie rozwojowe jelita cienkiego
 • Choroba niedokrwienna jelita
 • Mechanizm krwotocznego zawału jelita
 • Przyczyny i podział chorób przebiegających z biegunką
 • Przyczyny zapalenia jelita cienkiego i grubego
 • Przyczyny zespołów złego wchłaniania
 • Celiakia dzieci i dorosłych – objawy kliniczne
 • Powikłania zespołu złego wchłaniania
 • Choroba  Leśniowskiego-Crohna  - cechy makroskopowe i mikroskopowe
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – cechy makroskopowe i mikroskopowe
 • Porównanie makroskopowych i mikroskopowych cech idiopatycznych zapaleń jelita
 • Powikłania choroby Leśniowskiego-Crohna
 • Główne przyczyny niedrożności jelit
 • Nowotwory jelita cienkiego i grubego
 • Polipy nienowotworowe jelita
 • Podział gruczolaków jelita grubego
 • Ryzyko transformacji złośliwej gruczolaka jelita
 • Zespół polipowatości rodzinnej
 • Zmiany morfologiczne i molekularne w sekwencji gruczolak-rak jelita grubego
 • Nowotwory odbytnicy i odbytu
 • Guzy zrębowe przewodu pokarmowego – etiologia, diagnostyka, rokowanie
 • Kliniczne objawy zespołu rakowiaka
 • Podział i diagnostyka nowotworów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego
 • Pierwotne chłoniaki przewodu pokarmowego
 • Podział zapaleń wyrostka robaczkowego
 • Nowotwory wyrostka robaczkowego
 • Torbiele jamy ustnej – podział
 • Stany przedrakowe jamy ustnej
 • Czynniki ryzyka w raku jamy ustnej 
 • Najczęstsze przyczyny śmierci noworodków
 • Wady wrodzone układu nerwowego
 • Wady wrodzone jamy ustnej
 • Wady wrodzone serca – podział na wady sinicze, bezsinicze i okresowo sinicze
 • Wady wrodzone jamy brzusznej
 • Choroby wrodzone dziedziczone autosomalnie dominująco
 • Wrodzone dystrofie mięśniowe
 • Cechy wcześniactwa noworodków
 • Wady łożyska i pępowiny
 • Łożysko odmłodniałe i starzejące się – przyczyny
 • Mukowiscydoza – patogeneza, objawy
 • Toksoplazmoza wrodzona
 • Najczęstsze nowotwory łagodne u dzieci
 • Nerwiak zarodkowy  objawy kliniczne, patogeneza, rokowanie
 • Siatkówczak – patogeneza, objawy kliniczne, rokowanie
 • Guz Wilmsa - patogeneza, objawy kliniczne, rokowanie
 • Zespół błon szklistych – przyczyny, wykładniki morfologiczne
 • Martwicze zapalenie jelit
 • Czynniki ryzyka nagłej śmierci niemowlęcia (SIDS)
 • Uogólniony obrzęk płodu – najważniejsze przyczyny
 • Choroba hemolityczna noworodków – postacie, patogeneza
 • Wykładniki morfologiczne wewnątrzmacicznej śmierci płodu
 • Kłębuszkowe zapalenia nerek – patogeneza
 • Kłębuszkowe zapalenia nerek wywołane krążącymi kompleksami immunologicznymi
 • Kłębuszkowe zapalenia nerek wywołane kompleksami immunologicznymi powstającymi in situ  
 • Glomerulopatia w następstwie spadku tempa filtracji kłębuszkowej
 • Zespół nerczycowy i nefrytyczny
 • Submikroskopowe zapalenie nerek – morfologia i przebieg kliniczny
 • Kłębuszkowe błoniaste zapalenie nerek  - morfologia i przebieg kliniczny 
 • Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek – morfologa i przebieg kliniczny
 • Ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych – morfologia i przebieg kliniczny        
 • Ostre rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek - patogeneza, morfologia, przebieg kliniczny
 • Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek – patogeneza, typy, morfologia, przebieg kliniczny
 • Nefropatia IgA (choroba Bergera) – patogeneza , morfologia, przebieg kliniczny
 • Dziedziczne zapalenie nerek – zespół Alporta
 • Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek – morfologia i przebieg klniczny
 • Pojęcie kanalikowo-śródmiąższowego zaplenia nerek
 • Ostre miedniczkowe zapaleni nerek – patogeneza, obraz morfologiczny i kliniczny
 • Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek – refluks pęcherzowo-moczowodowy, morfologia, przebieg kliniczny
 • Ostre polekowe śródmiąższowe zapalenie nerek – patogeneza, morfologia, przebieg kliniczny
 • Nefropatia poanalgetyczna -  patogeneza, morfologia, przebieg kliniczny
 • Ostra martwica kanalików nerkowych
 • Zmiany w nerkach w przebiegu łagodnego nadciśnienia tętniczego
 • Nadciśnienie tętnicze złośliwe – patogeneza, morfologia zmian w nerkach i przebieg kliniczny
 • Zespół hemolityczno-mocznicowy – postać dziecięca i dorosłych
 • Purpura thrombotica trombocytopenica
 • Torbiele proste nerek
 • Torbielowatość nerek autosomalna dominująca (typ dorosłych) – objawy kliniczne, morfologia
 • Torbielowatość nerek autosomalna recesywna (typ dziecięcy) – objawy kliniczne
 • Patogeneza i przebieg kliniczny kamicy nerkowej
 • Patogeneza i przebieg kliniczny wodonercza
 • Nowotwory łagodne i złośliwe nerki
 • Typy histologiczne raka nerki
 • Przebieg kliniczny raka nerki
 • Guz Wilmsa
 • Angiomyolipoma
 • Wady rozwojowe nerek
 • Zapalenia pęcherza moczowego i dróg moczowych 
 • Nowotwory łagodne i złośliwe pęcherza moczowego i dróg moczowych
 • Typy wzrostu, postacie histologiczne i przebieg  kliniczny raka urotelialnego 
 • Wady rozwojowe dróg moczowych 
 • Określenia makroskopowych zmian patologicznych w skórze.
 • Charakterystyka zjawiska akantozy w skórze.
 • Mechanizm powstawania pokrzywki.
 • Rodzaje wypryskowych zapaleń skóry.
 • Przyczyny wystąpienia rumienia wielopostaciowego.
 • Obraz mikroskopowy zmian skórnych w łuszczycy.
 • Skład i lokalizacja nacieków zapalnych w liszaju płaskim.
 • Lokalizacja pęcherzy w chorobach pęcherzowych skóry.
 • Makroskopowy i mikroskopowy obraz zmian w keratosis seborrhoica.
 • Nowotwór skóry z tendencją do samoistnej remisji.
 • Zmiany w skórne wywołane przez wirus  HPV.
 • Najczęstszy nowotwór skóry u osób starszych- czynniki ryzyka, obraz makro- i mikroskopowy.
 • Obraz mikroskopowy raka podstawnokomórkowego.
 • Rodzaje znamion barwnikowych.
 • Cechy charakterystyczne znamion dysplastycznych.
 • Czerniak złośliwy – postacie, klasyfikacje naciekania, objawy kliniczne, rokowanie
 • Czynniki ryzyka rozwoju kamicy pęcherzyka żółciowego.
 • Przyczyny, obraz makroskopowy i mikroskopowy ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego.
 • Przyczyny, obraz makroskopowy i mikroskopowy przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego.
 • Powikłania zapalenia pęcherzyka żółciowego.
 • Kamica przewodu żółciowego wspólnego i wstępujące zapalenie dróg żółciowych.
 • Zarośnięcie dróg żółciowych.
 • Rak pęcherzyka żółciowego.
 • Rak pozawątrobowych dróg żółciowych i brodawki Vatera.
 • Zmiany wsteczne w wątrobie.
 • Patofizjologia hiperbilirubinemii.
 • Przyczyny hiperbilirubinemii.
 • Przyczyny i objawy zastoju żółci w wątrobie.
 • Obraz makroskopowy i mikroskopowy wątroby w przebiegu cholestazy.
 • Przyczyny i objawy niewydolności wątroby.
 • Przyczyny i rodzaje  i powikłania marskości wątroby.
 • Przyczyny i skutki nadciśnienia wrotnego.
 • Czynniki etiologiczne zapalenia wątroby.
 • Zespoły objawów klinicznych wywołanych przez wirusy hepatotropowe.
 • Zmiany morfologiczne w wątrobie w przebiegu zapaleń.
 • Autoimmunologiczne zapalenie wątroby.
 • Polekowe uszkodzenie wątroby.
 • Choroba alkoholowa wątroby
 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby.
 • Hemochromatoza.
 • Choroba Wilsona.
 • Niedobór α1- antytrypsyny.
 • Zespół Rey’a
 • Zapalenie wątroby u noworodków.
 • Pierwotna i wtórna marskość żółciowa.
 • Pierwotne zapalenie dróg żółciowych ze stwardnieniem.
 • Różnicowanie pierwotnej, wtórnej marskości wątroby i pierwotnego zapalenia
 • Dróg żółciowych ze stwardnieniem.
 • Przedwątrobowa, wątrobowa i pozawątrobowa blokada przepływu krwi przez wątrobę.
 • Nowotwory łagodne wątroby.
 • Nowotwory złośliwe wątroby.
 • Cykl komórkowy, kontrola wzrostu i różnicowania komórek.
 • Podział  i przykłady komórek w zależności od ich zdolności regeneracji i fazy cyklu komórkowego.
 • Budowa i funkcje macierzy pozakomórkowej.
 • Etapy naprawy uszkodzenia przez tkankę łączną.
 • Rola czynników wzrostu w procesach regeneracji i włóknienia.
 • Gojenie ran przez rychłozrost.
 • Gojenie ran przez ziarninowanie.
 • Czynniki wpływające na przebieg procesów naprawczych.
 • Zespół Zollingera-Ellisona
 • Patogeneza cukrzycy.
 • Obraz makroskopowy i mikroskopowy narządów w przebiegu cukrzycy.
 • Ostre zapalenie trzustki.
 • Przewlekłe zapalenie trzustki.
 • Rak trzustki.
 • Nowotwory komórek wysp trzustkowych.
 • Rola biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej diagnostyce chorób gruczołu piersiowego. ograniczenia metody.
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w diagnostyce guzów płuc- wskazania i przeciwskazania
 • Biopsja aspiracyjna węzłów chłonnych – możliwości i ograniczenia diagnostyczne
 • Diagnostyka cytologiczna nowotworowych i nienowotworowych chorób płuc
 • Badanie cytohormonalne szyjki macicy- podstawowe indeksy i ich interpretacja
 • Zapalenia węzłów chłonnych –cechy cytologiczne
 • Badanie cytologiczne szyjki macicy- System Bethesda
 • Zapalenia jamy ustnej rozlane i ograniczone
 • Ziarniniaki olbrzymiokomórkowe jamy ustnej- cechy kliniczno-morfologiczne i diagnostyka różnicowa
 • Torbiele zębopochodne- porównaj torbiel zawiązkową z korzeniową
 • Pierwotna torbiel zębopochodna (odontogenic keratocyst)
 • Niezębopochodne torbiele jamy ustnej
 • „Keratocytic Odontogenic Tumour” – definicja, biologia, różnicowanie z torbielą pierwotną
 • Szkliwiak-epidemiologia, przebieg kliniczny, typy histologiczne
 • Guz Pindborga” (CEOT) – przebieg kliniczny oraz bodowa histologiczna guza
 • Raki płaskonabłonkowe jamy ustnej – etiologia, epidemiologia i typy histologiczne
 • „Ectomesenchymal chondromyxoid tumour” -cechy morfologiczne guza
 • Przerzuty nowotworowe do jamy ustnej
 • Przełyk Barretta-definicja, etiologia i patogeneza
 • Przełyk Barretta- epidemiologia, objawy kliniczne, zasady diagnostyki
 • Przełyk Barretta – typy histologiczne oraz dysplazja i rak w przełyku Barretta
 • Nieprawidłowości mechaniczne wyrostka robaczkowego – skręcenie, wgłobienie, uchyłki wrodzone i nabyte
 • Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego- epidemiologia, przyczyny, obraz histopatologiczny
 • Powikłania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
 • Guzopodobne zmiany wyrostka robaczkowego
 • Łagodne, nabłonkowe i nienabłonkowe nowotwory wyrostka robaczkowego – objawy kliniczne, patologia
 • „Guzy śluzowe” wyrostka robaczkowego
 • Złośliwe nabłonkowe i nienabłonkowe nowotwory wyrostka robaczkowego
 • Guzy endokrynne wyrostka robaczkowego
 • Przerzuty nowotworowe w szpiku kostnym – znaczenie kliniczne, zasady diagnostyki morfologicznej
 • Formy odczynów w węzłach chłonnych- przykłady
 • Choroba Castlemana – postacie kliniczno-morfologiczne
 • Lymfadenopatia w przebiegu AIDS
 • Progresywna transformacja ośrodków rozmnażania węzłów chłonnych – obraz histologiczny, znaczenie kliniczne
 • Mastocytoza- postacie kliniczno-morfologiczne, diagnostyka histopatologiczna
 • Różnice histologiczne między chłoniakiem grudkowym a odczynowym rozrostem grudek  w węźle chłonnym
 • Obraz histologiczny węzłów chłonnych w infekcjach wirusowych
 • Dematopatyczne zapalenie węzłów chłonnych – przyczyny, obraz kliniczno- morfologiczny
 • Limfadenopatia w przebiegu tocznia trzewnego -. Różnicowanie z chorobą Kikuchi-Fujimoto
 • Mononukleoza – etiologia, obraz kliniczny i morfologiczny 
 • Limfadenopatia w przebiegu choroby Whippla
 • Choroba kociego pazura – obraz kliniczny, powikłania, zmiany morfologiczne w układzie chłonnym
 • Toksoplazmoza – objawy kliniczne, powikłania, zmiany morfologiczne w węzłach chłonnych
 • Limfadenopatia silikonowa – przyczyny, zmiany w węzłach chłonnych
 • Chłoniaki z dużej komórki limfoidalnej B – epidemiologia, lokalizacja, typy histologiczne, markery immunohistochemiczne, rokowanie
 • Chłoniak anaplastyczny T-komórkowy – epidmiologia, lokalizacja, przebieg kliniczny, warianty histopatologiczne, markery immunhistochemiczne
 • Chłoniaki strefy brzeżnej typu MALT
 • Chłoniaki strefy brzeżnej śledziony i węzłów chłonnych
 • Rozrosty nowotworowe komórek plazmatycznych – etiologia, postacie kliniczno-morfologiczne
 • Przewlekłe zespoły mieloprolirecyjne- Definicja. Obraz kliniczny i morfologiczny przewlekłej białaczki szpikowej i włóknienia szpiku
 • Czerwienica prawdziwa i nadpłytkowość pierwotna – objawy kliniczne , obraz szpiku kostnego
 • Rozrosty szpiku kostnego przebiegające z eozynofilią
 • Zespoły mielodysplastyczne –definicja , podział, przebieg kliniczny
 • Zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne – definicja. Obraz kliniczny na podstawie przewlekłej białaczki mielomonocytarnej
 • Ostra białaczka szpikowa- definicja, podział
 • Przeciwciała monoklonalne w diagnostyce chorób nowotworowych szpiku kostnego i węzłów chłonnych
 • Badanie histopatologiczne szpiku kostnego- wskazania, zasady pobierania materiału i obróbki histopatologicznej
 • Niedokrwistości hemolityczne – podział przykłady
 • Niedokrwistości ze zmniejszeniem wytwarzania krwinek czerwonych – podział, przykłady
 • Leukocytozy odczynowe – przykłady
 • Prekursorowe (lmfoblastyczne) białaczki z komórek B i T – cechy kliniczne i morfologiczne
 • Przewlekła białaczka limfatyczna – przebieg kliniczny, diagnostyka histopatologiczna
 • Chłoniak z komórek płaszcza – objawy kliniczne, diagnostyka histopatologiczna
 • Chłoniak Hodgkina – charakterystyka kliniczna choroby, typy histologiczne
 • Histiocytozy z komórek Langerhansa – postacie kliniczno-morfologiczne
 • Przyczyny małopłytkowości – podział i przykłady
 • Osoczowe skazy krwotoczne – przykłady
 • Przyczyny powiększenia śledziony. Hypersplenizm.
 • Grasiczaki – cechy kliniczne, typy histologiczne
 • Wady rozwojowe prącia.
 • Zapalenie prącia.
 • Nowotwory prącia.
 • Choroba Bowena.
 • Erytroplazja Queyrata.
 • Wnętrostwo, zanik jądra.
 • Zapalenia jądra i najądrza.
 • Nasieniak – objawy kliniczne, morfologia, rokowanie, leczenie
 • Rak zarodkowy - objawy kliniczne, morfologia, rokowanie
 • Guz zatoki endodermalnej - objawy kliniczne, morfologia, rokowanie
 • Potworniak – typy, objawy kliniczne, morfologia, rokowanie
 • Nowotwory jądra –  podział, cechy kliniczne, rodzaje terapii.
 • Zapalenie gruczołu krokowego
 • Rozrost guzkowy gruczołu krokowego – objawy kliniczne, morfologia
 • Rak gruczołu krokowego – objawy kliniczne, epidemiologia, morfologia
 • PIN.
 • Choroby przenoszone drogą płciową – klasyfikacja.
 • Kiła –  etiologia, diagnostyka kliniczna, morfologia.
 • Kiła I-o rzędowa.
 • Kiła II-o rzędowa.
 • Kiła III-o rzędowa.
 • Kiła wrodzona wczesna
 • Kiła wrodzona późna
 • Rzeżączka – etiologia, cechy kliniczne
 • Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy.
 • Wrzód miękki – etiologia, różnicowanie
 • Rzęsistkowica
 • Opryszczka narządów płciowych.
 • Zakażenie wirusem brodawczaka – wykładniki morfologiczne, zapobieganie
 • Pochodzenie, charakterystyka i funkcje limfocytów T.
 • Odpowiedź humoralna
 • Odpowiedź komórkowa
 • Limfocyty T CD4+ - nazwa, rola w odpowiedzi immunologicznej
 • Limfocyty T CD8+ - nazwa, rola w odpowiedzi immunologicznej
 • Pochodzenie, charakterystyka I funkcje limfocytów B.
 • Komórki dendrytyczne – funkcje, charakterystyka.
 • Komórki NK – funkcje, charakterystyka.
 • Cząsteczki zgodności tkankowej.
 • Cytokiny – podział i właściwości
 • Typy reakcji nadwrażliwości i przykłady chorób.
 • Charakterystyka reakcji nadwrażliwości typu I, przykłady chorób.
 • Charakterystyka reakcji nadwrażliwości typu II, przykłady chorób.
 • Charakterystyka reakcji nadwrażliwości typu III, przykłady chorób.
 • Charakterystyka reakcji nadwrażliwości typu IV, przykłady chorób.
 • Uogólniona choroba kompleksów immunologicznych.
 • Odczyn Arthusa.
 • Nadwrażliwość opóźniona i zapalenia ziarniniakowe.
 • Odrzucenie przeszczepu zależne od komórek T.
 • Odrzucenie przeszczepu wywołane przez przeciwciała.
 • Nadostre odrzucenie przeszczepu – zmiany patomorfologiczne.
 • Ostre odrzucenie przeszczepu – zmiany patomorfologiczne.
 • Przewlekłe odrzucenie przeszczepu – zmiany patomorfologiczne.
 • Metody zwiększenia przeżywalności przeszczepu.
 • Przeszczepianie allogenicznych komórek hematopoetycznych.
 • Choroby autoimmunizacyjne – jednonarządowe i układowe.
 • Tolerancja immunologiczna – definicja, przykłady
 • Zakażenia w autoimmunizacji.
 • Toczeń rumieniowaty układowy – kryteria diagnostyczne, etiologia, patogeneza,
 • Czynniki predysponujące do rozwoju choroby, objawy kliniczne, morfologia zmian.
 • Toczeń rumieniowaty układowy – ostre zmartwiające zapalenia naczyń.
 • Toczeń rumieniowaty układowy – zmiany morfologiczne w OUN.
 • Toczeń rumieniowaty układowy – zmiany morfologiczne w  sercu i nerkach.
 • Reumatoidalne zapalenie stawów –, patogeneza, przebieg kliniczny, wykładniki morfologiczne
 • Zespół Sjörgena – etiologia i patogeneza, przebieg kliniczny, zmiany morfologiczne.
 • Twardzina uogólniona – etiologia i patogeneza, przebieg kliniczny.
 • Twardzina uogólniona – zmiany patomorfologiczne skóry, przewodu pokarmowego i nerek.
 • Miopatie zapalne – charakterystyka, typy.
 • Pierwotne niedobory immunologiczne - choroba Brutona, izolowany niedobór IgA.
 • Zespół nadprodukcji IgM.
 • Zespół Wiskotta-Aldricha.
 • Wtórne niedobory immunologiczne.
 • AIDS – epidemiologia, drogi szerzenia zakażenia, etiologia, przebieg kliniczny.
 • AIDS – zakażenia oportunistyczne, nowotwory, morfologia zmian w OUN.
 • Amyloidoza – charakterystyka.
 • Skrobawica układowa, typy, przykłady jednostek chorobowych.
 • Skrobawica miejscowa, typy, przykłady jednostek chorobowych.
 • Skrobawica – patomorfologia zmian nerek.
 • Zmiany naczyniowe zachodzące w przebiegu ostrego procesu zapalnego
 • Procesy komórkowe zachodzące w przebiegu ostrego procesu zapalnego 
 • Zespoły chorobowe związane z zaburzenie funkcji leukocytów
 • Działanie chemiczne mediatorów ostrego procesu zapalnego
 • Następstwa ostrego procesu zapalnego
 • Komórki biorące udział w przebiegu przewlekłego procesu zapalnego
 • Zapalenie ziarniakowe – definicja, przykłady oraz czynniki sprawcze
 • Rola naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych w procesie zapalnym
 • Morfologiczne typy zapaleń ostrych i przewlekłych
 • Ogólnoustrojowe następstwa zapaleń
 • Patofizjologiczne przyczyny obrzęku
 • Przekrwienie i zastój – przykłady, morfologia, etapy rozwoju zmian
 • Rodzaje krwotoków 
 • Rola płytek krwi, śródbłonka naczyń i osoczowych czynników krzepnięcia w procesie hemostazy
 • Czynniki przyczyniające się do powstania zakrzepu
 • Schorzenia związane ze  zwiększonym ryzykiem  wystąpienia zakrzepicy
 • Proces rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowe (DIC)
 • Powikłania zatorowości  płucnej
 • Rodzaje zatorów
 • Zawał – definicja, podział, lokalizacja, powikłania, patomechanizm
 • Narządy w których występuje zawał czerwony, zawał blady, oraz te w których nie występują zawały
 • Rodzaje wstrząsów
 • Zmiany narządowe w przebiegu wstrząsu hipowolemicznego
 • Przyczyny nadczynności przysadki mózgowej
 • „Efekt masy” związany z występowaniem guza przysadki mózgowej
 • Gruczolaki przedniego płata przysadki mózgowej - podział
 • Objawy  nadczynności przysadki mózgowej
 • Objawy  związane z występowaniem gruczolaka  prolaktynowego, somatotropowego i kortykotropowego
 • Przyczyny i objawy niedoczynności przedniego płata przysadki  mózgowej
 • Zespół Sheehana –przyczyny i objawy
 • „Zespół pustego siodła tureckiego”
 • Zespół niedoczynności tylnego płata przysadki
 • Zespół nadmiernego wydzielania hormonów tylnego płata przysadki
 • Nadczynność tarczycy –przyczyny i objawy
 • Niedoczynność tarczycy –przyczyny i objawy
 • Choroba Gravesa –patogeneza, morfologia i cechy kliniczne
 • Rodzaje i przyczyny wola tarczycy
 • Rodzaje zapaleń  tarczycy
 • Choroba Hashimoto –patogeneza, morfologia i cechy kliniczne
 • Przewlekłe zapalenie ziarniakowe  tarczycy–patogeneza, morfologia i cechy kliniczne
 • Podostre zapalenie limfocytowe  – podaj patogenezę, morfologię i cechy kliniczne
 • Zapalenie Riedla –patogeneza, morfologia i cechy kliniczne
 • Gruczolaki tarczycy
 • Rak brodawkowaty tarczycy patogeneza, morfologia, cechy kliniczne i rokowanie
 • Rak pęcherzykowy tarczycy - patogeneza, morfologia i cechy kliniczne i rokowanie 
 • Rak rdzeniasty tarczycy - patogeneza, morfologia i cechy kliniczne i rokowanie
 • Rak anaplastyczny  tarczycy - patogeneza, morfologia i cechy kliniczne i rokowanie
 • Pierwotna nadczynność przytarczyc –przyczyny i objawy kliniczne
 • Wtórna nadczynność przytarczyc –przyczyny i objawy kliniczne
 • Niedoczynność przytarczyc –przyczyny i objawy kliniczne
 • Hiperkortyzolizm (zespół Cushinga)- przyczyny i objawy kliniczne
 • Hiperaldosteronizm (zespół Conna) przyczyny i objawy kliniczne
 • Zespoły nadnerczowo –płciowe - przyczyny i objawy kliniczne
 • Przewlekła niewydolność kory nadnerczy ( choroba Addisona) - przyczyny i objawy kliniczne
 • Ostra niewydolność kory nadnerczy - przyczyny i objawy kliniczne
 • Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy –patogenezę, morfologię, cechy kliniczne i rokowanie
 • Zespół MEN 1
 • Zespół MEN 2A
 • Zespół MEN  2B
 • Zrzeszotnienie kości – patogeneza, przyczyny
 • Ostre i przewlekłe zapalenia kpści i szpiku
 • Choroba Pageta (osteitis deformans)
 • Łagodne nowotwory kostne
 • Kostniakomięsak – budowa, epidemiologia, cechy kliniczne
 • Chrzęstniak i chrzęstniakomięsak - budowa, epidemiologia, cechy kliniczne
 • Guz olbrzymiokomórkowy kości
 • PNET i mięsak Ewinga – cechy kliniczne, morfologia, rokowanie
 • Borelioza – patogeneza, postacie
 • Dystrofia mięśniowa Duchenna i Beckera
 • Fibromatozy powierzchowne i głębokie – postacie, rokowanie
 • Włókniakomięsak histiocytarny (MFH) – budoww, rokowanie
 • Tłuszczakomięsaki – postacie morfologiczne
 • Mięśniakomięsak prążkowano komórkowy – postacie morfologiczne, epidemiologia
 • Maziówczak złośliwy – budowa, występowanie
 • Wskazanie i przeciwwskazania do gastroskopii
 • Nowotwory łagodne ślinianek
 • Nowotwory złośliwe ślinianek – objawy kliniczne, diagnostyka, rokowanie
 • Nowotwór miejscowo złośliwy – objawy kliniczne, przykłady