ZASADY BHP

REGULAMIN BHP

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW ROKU III ORAZ ROKU IV ODBYWAJĄCYCH ZAJĘCIA W KATEDRZE I ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 

1.     Ubranie

Wobec możliwości zniszczenia odzieży substancjami chemicznymi w salach ćwiczeń roku III i IV obowiązuje noszenie płóciennego fartucha ochronnego(wykluczone tkaniny syntetyczne). Wskazane jest noszenie pełnego, twardego, wygodnego obuwia ( niedopuszczalne są sandały, buty na wysokich obcasach oraz drewniaki ). Włosy długie powinny być starannie związane ze względu na wygodę pracy i bezpieczeństwo. Okrycia wierzchnie (płaszcze) oraz bagaż (plecaki, torby) należy pozostawić w szatni. Do sali ćwiczeń wolno wnieść : zeszyt, skrypt, inne podręczniki oraz przybory do pisania.

2.     W przypadku zalecenia asystenta prowadzącego zajęcia o konieczności użycia rękawic ochronnych należy pobrać je z pokoju przygotowawczego i nałożyć na dłonie.

3.     Ochrona oczu

Należy pamiętać, że podczas zajęć z patomorfologii w salach ćwiczeń oraz w prosektorium na szczególne niebezpieczeństwo narażone są oczy, dlatego w sytuacjach zwiększonego zagrożenia należy stosować okulary ochronne – należy pobrać je z pokoju przygotowawczego.

Praca w salach ćwiczeń dozwolona jest tylko w czasie przewidzianym harmonogramem zajęć , pod nadzorem prowadzącego zajęcia lub innego kompetentnego pracownika Katedry.

 

UWAGA!

4.     Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczeń Student powinien przeanalizować je pod kątem BHP – opis ryzyka zagrożeń dostępny jest w sekretariacie oraz wywieszony w gablotkach.

5.     Celem zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa pracy niezbędne jest zachowanie spokoju i ciszy. Nie należy biegać i szybko poruszać się.

6.     Każdy uraz (nawet drobny) powinien być zgłoszony prowadzącemu ćwiczenia.

7.     W salach ćwiczeń i prosektorium kategorycznie zabronione jest spożywanie posiłków, napojów  i palenie papierosów.

8.     Każdy student zobowiązany jest wiedzieć gdzie w laboratorium znajduje się apteczka i sprzęt przeciwpożarowy: gaśnica, koc azbestowy oraz umieć się nim posługiwać.

9.     Nie należy wlewać do zlewów rozpuszczalników organicznych i formaliny. Ciecze te należy zlewać do specjalnie przygotowanych pojemników.

10.  Należy pamiętać, ze większość substancji używanych w salach ćwiczeń to substancje szkodliwe dla zdrowia, niektóre o kancerogennych właściwościach (formalina). Kategorycznie zabrania się badania smakiem i węchem jakichkolwiek substancji i roztworów.

11.  Włączenie urządzeń elektrycznych - mikroskopów znajdujących się w pracowni należy uzgodnić z prowadzącymi ćwiczenia.

12.  Po zakończeniu pracy na danym stanowisku należy pozostawić porządek, wyłączyć aparaturę.

13.  Student opuszczający laboratorium ( także w trakcie trwania ćwiczeń) powinien o tym zgłosić prowadzącemu ćwiczenia.

14.   Wszystkie inne kwestie nie uwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzyga prowadzący ćwiczenia.

 

 

PIERWSZA POMOC

  1. Przy oparzeniu lub oblaniu kwasem dane miejsce obficie spłukać wodą i przemyć wodą wapienną lub 5% roztworem wodorowęglanu sodu.
  2. Przy oparzeniu lub oblaniu ługiem  dane miejsce obficie spłukać wodą  i przemyć 1% roztworem kwasu octowego.
  3. Przy oparzeniu lub zanieczyszczeniu oka głowę przechylić do tyłu i wprowadzić strumień wody do powieki. Dokładnie i obficie spłukać 1% roztworem wodorowęglanu sodu.
  4. Przy oparzeniu termicznym miejsce oparzone polewa zimna woda bieżącą.
  5. W przypadku ekspozycji na biologiczne czynniki szkodliwe należy wdrożyć specjalistyczne procedury (szczegółowy opis postępowania jest dostępny w sekretariacie oraz wywieszony w gablotkach).