REGULAMIN ĆWICZEŃ

ROK III WLK

 

 1. Zajęcia z patomorfologii w semestrze zimowym odbywają się w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii SUM i obejmują ćwiczenia, seminaria i wykłady według ustalonego harmonogramu.
 2. Kierownikiem ćwiczeń jest dr n. med. Zuzanna Dobrosz
 3. Zakres ćwiczeń obejmuje patomorfologię ogólną i wybrane zagadnienia z patologii szczegółowej.
 4. Tematy ćwiczeń i wykaz obowiązujących i zalecanych podręczników wywieszone są na tablicy ogłoszeń przy salach ćwiczeniowych.
 5. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa w terminach ustalonych przez Dziekana Wydziału Lekarskiego za wyjątkiem studentów studiujących według indywidualnego programu studiów.
 6. Studentów obowiązuje punktualność, odzież ochronna oraz znajomość materiału z bieżącego ćwiczenia i ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń. 
 7. Zajęcia  składają się z trzech części: prelekcji, sprawdzenia wiadomości, ćwiczeń mikroskopowych oraz (w miarę możliwości) sekcyjnych. Podczas ćwiczeń mikroskopowych studenci wykonują rysunki preparatów histopatologicznych w zeszytach do zajęć.
 8. Zaliczenie ćwiczenia następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości. Podczas odpowiedzi asystent może kontrolować zeszyt do zajęć.
 9. Ocenę niedostateczną z ćwiczenia należy poprawić w czasie kolejnych ćwiczeń u tego samego asystenta.
 10. Warunkiem zaliczenia semestru jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich sprawdzianów śródsemestralnych. Zaliczenie składa się z części praktycznej i teoretycznej , a  w przypadku tematu „Technika sekcyjna” tylko z kontroli wiadomości teoretycznych.
 11. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia śródsemestralnego jest obecność na ćwiczeniach, uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz wcześniejszych zaliczeń środsemestralnych. 
 12. Zaliczenie sprawdzianów w I i II terminie odbywa się u tego samego asystenta prowadzącego ćwiczenia, w terminie III u Kierownika ćwiczeń lub Kierownika Zakładu.
 13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student jest zobowiązany do odrobienia ćwiczeń z inną grupą. Student przedstawia usprawiedliwienie Kierownikowi ćwiczeń i uzyskuje jego zgodę na odrobienie ćwiczeń.
 14. W każdym semestrze student może mieć jedno ćwiczenie niezaliczone (nieobecność usprawiedliwiona lub ocena niedostateczna).
 15. Katedra nie przewiduje organizacji dodatkowych zajęć poza harmonogramem.
 16. Studenci ćwiczą w zespołach 2-osobowych, otrzymują na czas ćwiczeń mikroskop i zestaw preparatów, za które odpowiadają materialnie.
 17. W sytuacjach nie uwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje Kierownik ćwiczeń lub Kierownik Katedry i Zakładu  Patomorfologii.